🌵شراعظم🌵شاهین نجفی🌵

تکست و تفسیر آهنگها،امکان دانلود همه آهنگها در چنل تلگرام

من با مطالب به هیچ کس و هیچ چیزی توهین نمیکنم پس شما هم توهین نکنید...انسانیت قانون ماست...ایستاده مردن رمز ماست
من با مطالب به هیچ کس و هیچ چیزی توهین نمیکنم پس شما هم توهین نکنید...انسانیت قانون ماست...ایستاده مردن رمز ماست